Instrukcja dla użytkowników Nutripanelu

Informacje dla użytkowników Nutripanelu

Informacje ogólne

W związku z rozwojem nowoczesnych technologii i nieustannym procesem specjalizacji w sporcie profesjonalnym Firma Nutricus Sp. z o.o. uruchomiła panel użytkowania w postaci Nutripanelu. Jest to platforma dedykowana pacjentom Nutricus, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem połączenia internetowego. Zarejestrowani użytkownicy otrzymują dostęp do wszystkich funkcjonalności Nutripanelu służących obsłudze zdrowia pacjenta.

 1. Korzystanie z Nutripanelu jest dobrowolne i bezterminowe.
 2. W celu świadczenia usługi Nutripanel firma Nutricus Sp. z o.o. pozyskuje od osób zainteresowanych następujące dane: adres e-mail.
 3. Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
 4. Informacje polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: „Polityka prywatności Nutricus”.
 5. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością jest Nutricus Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Vetterów 1.
 6. Dane osobowe wymienione w pkt. 2 gromadzone są przez Nutricus Sp. z o.o. wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usług dostarczanych za pośrednictwem Nutripanelu. Dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi do niej. Nie będą one udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych, a ich udostępnienie może nastąpić wyłącznie w zakresie i przypadkach przewidzianych na mocy przepisów prawa powszechnego lub zgody osoby, której dane dotyczą. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usług dostarczanych przez Nutripanel. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z procesem przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora danych na adres: ochronadanych@nutricus.pl
 7. W celu zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych osobowych stosowane są w Nutripanelu właściwe procedury zarządzania uprawnieniami i ich rejestrowania w systemie, metody i środki uwierzytelniania, procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy w systemie, procedury tworzenia kopii zapasowych mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych danych, zabezpieczenie przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu, jak również procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemu.

Proces rejestracji

Usługi w ramach Nutripanelu świadczone są wyłącznie dla zarejestrowanych osób. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

 1. Wejść na stronę internetową o adresie https://nutricus.pl/moje-konto i kliknąć zakładkę: “Rejestracja”
 2. Zaznajomić się z dostępną na ww. stronie internetowej dokumentacją: „Instrukcją dla użytkowników Nutripanelu” oraz „Polityką prywatności Nutricus”.
 3. Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz:
  1. w pole o nazwie „Login” należy wprowadzić nazwę użytkownika, którą stanowi adres e-mail rejestrującego się w Nutripanelu, którym będzie się on posługiwał nim podczas korzystania z usługNutripanelu.

c. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Nutricus Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Vetterów 1, w celu korzystania z dostarczanego przez Nutricus Sp. z o.o.Nutripanelu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru i wpisać w nie oznaczenie akceptacji (tj. symbol „ptaszka”)

h. potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią „Instrukcji dla użytkownikówNutripanelu oraz „Polityką prywatności Nutricus” poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru i wpisać w nie oznaczenie akceptacji (tj. symbol „ptaszka”). Ilustracja powyższego procesu przedstawiona została na poniższych rysunkach:

4. Kliknąć na przycisk „Zarejestruj się” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja potwierdzająca proces rejestracji.

5. Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania danych podanych podczas rejestracji do Nutripanelu. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy użytkowników Nutripanelu.

Proces modyfikacji lub usunięcia zarejestrowanych danych:

Zmiana danych

W sytuacji zaistnienia potrzeby zmiany podanych danych użytkownika zarejestrowanego w Nutripanelu, należy:

 1. Kliknąć na kafelek “Dane” 
 2. Należy w odpowiednich polach skasować dane, które wymagają usunięcia i zastąpić je popranymi.

Usunięcie konta

 • Aby wyrejestrować konto z Nutripanelu należy wysłać na adres: biuro@nutricus.pl wiadomość o treści: Proszę o usunięcie mojego kona zarejestrowanego na adres e-mail: (należy podać adres e-mail przypisany do konta).
 • Na adres e-mail przypisany do konta przyjdzie link dezaktywacyjny, który należy kliknąć w celu zatwierdzenia operacji usuwania konta.

Praca z zasobami Nutripanelu

Baza plików:

 1. Aby uzyskać dostęp do plików udostępnionych użytkownikowi Nutripanelu należy kliknąć zakładkę „Pliki”.

Dzienniki żywieniowe:

 1. Aby uzyskać dostęp do arkusza żywieniowego należy kliknąć kafelek „Dziennik”.
 2. Aby dodać posiłek należy wybrać datę i kliknąć przycisk „Dodaj posiłek”.
 3. W celu usunięcia całego dnia z arkusza należy kliknąć przycisk „Usuń” który znajduje się na początku wiersza, który chcemy usunąć.

Wywiady zdrowotne:

 1. Aby uzyskać dostęp do Wywiadów przygotowanych dla użytkownika Nutripanelu należy kliknąć kafelek „Wywiad”.
 2. Następnie należy kliknąć przycisk”+Wywiad zdrowotny”.
 3. Zgodnie z pytaniami należy wypełnić cały wywiad zdrowotny na zakończenie klikając dodaj.