Regulamin

Serwisu Nutricus.pl

1 DEFINICJE

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług Nutricus.pl;

Nutricus – Nutricus Dietetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-277) przy ul. Vetterów 1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732920, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 9462681068 oraz numerem REGON 380271173

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Nutricus świadczonych przez Nutricus Dietetyka sp. z o.o. oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług Nutricus.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Nutricus Dietetyka sp. z o.o. a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;

Nutricus.pl – nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Nutricus Dietetyka sp. z o.o. na rzecz Użytkowników;

Serwis Nutricus.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: nutricus.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Nutricus Dietetyka sp. z o.o. świadczy Użytkownikom usługi Nutricus.pl;

Abonament – usługa polegająca na cyklicznym korzystaniu z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług Nutricus.pl;

Program dietetyczny – usługa polegająca na jednorazowym skorzystaniu z przygotowania jednego lub wielu planów żywieniowych na podstawie wywiadu zdrowotno-żywieniowego oraz udostępnieniu w.w. planów Użytkownikowi

Badanie – usługa polegająca na obsłudze za pośrednictwem laboratorium partnerskiego badania Analiza Pierwiastkowa Włosa oferowanego przez serwis Nutricus.pl

Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu Nutricus.pl, w tym w szczególności zasady i warunki korzystania z usług Badanie, Program dietetyczny oraz Abonament
 2. Korzystanie z Serwisu Nutricus.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Właścicielem i administratorem Serwisu Nutricus.pl jest Nutricus
 4. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Nutricus.pl
 5. Regulamin, treści zawarte w Serwisie Nutricus.pl, są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystają z ochrony przewidzianej w tej ustawie oraz ustawie Prawo własności umysłowej i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody Nutricus wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
 6. Nutricus informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi Nutricus.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Nutricus a Użytkownikiem. Nutricus zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie Nutricus.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie Nutricus.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 7. Nutricus zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Nutricus.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Nutricus wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Nutricus zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 8. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Nutricus.pl:
   • Komputer z dostępem do Internetu.
   • Dostęp do poczty elektronicznej.
   • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej; Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej; Opera w wersji 10 i wyższej; Google Chrome w wersji 10 i wyższej.
   • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

4 REJESTRACJA

  1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Serwisu Nutricus.pl
  2. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://nutricus.pl/moje-konto (zakładka Rejestracja).
  3. Akceptacja Regulaminu wymaga kliknięcia w checkbox widoczny w trakcie rejestracji.
  4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Użytkownika, Nutricus tworzy konto Użytkownika.

 

5 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu Nutricus.pl może korzystać z odpłatnych usług Badanie, Program Dietetyczny oraz Abonament
  2. Usługami odpłatnymi świadczonymi przez Nutricus są:
   • Badanie Analiza Pierwiastkowa Włosa – analiza 5 pierwiastków toksycznych
   • Badanie Analiza Pierwiastkowa Włosa – analiza 29 pierwiastków
   • Konsultacja specjalistyczna – omówienie wyników badania Analiza Pierwiastkowa Włosa
   • Program Dieta na 30 dni składający się z wywiadu zdrowotno-żywieniowego, indywidualnej diety oraz kontroli postępów Użytkownika poprzez kontakt z dietetykiem
   • Program Dieta na 90 dni składający się z wywiadu zdrowotno-żywieniowego, indywidualnej diety przygotowanej trzykrotnie, trzech konsultacji, oraz kontroli postępów Użytkownika poprzez kontakt z dietetykiem w ciągu 90 dni od pierwszej konsultacji i badanie składu ciała
   • Abonament dietetyczny składający się z comiesięcznych konsultacji z dietetykiem, indywidualnej diety układanej co miesiąc oraz kontroli postępów Użytkownika poprzez kontakt z dietetykiem i badanie składu ciała
 1. Nutricus zastrzega, iż korzystanie z usług Nutricus.pl świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga:
   • posiadania aktywnego konta w Serwisie Nutricus.pl,
   • opłaty za Badanie oraz wypełnienie wymaganych danych do badania
   • opłaty za Program Dietetyczny lub ważnego Abonamentu na daną usługę Nutricus.pl,
   • ukończenia lat 15 (piętnastu).
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług Nutricus.pl Użytkownik winien:
   • dokonać wyboru jednej z odpłatnych usług,
   • dokonać płatności za wybraną usługę,
   • podać na koncie w Serwisie Nutricus.pl wszystkie informacje niezbędne do skontaktowania się z dietetykiem
   • w przypadku usługi Badanie – podać na koncie w Serwisie Nutricus.pl wszystkie informacje niezbędne do realizacji usługi
 3. Z chwilą dokonania wyboru sposobu płatności za usługi Nutricus.pl lub z pierwszym dniem automatycznie odnowionego okresu Abonamentu pomiędzy Użytkownikiem, a Nutricus zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest:
   • Badanie
   • Abonament lub
   • Program Dietetyczny
 4. Niezwłocznie po zawarciu umowy Nutricus prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy.
 5. Program Dietetyczny lub Abonament zostaną uruchomione nie później niż w ciągu 24 godzin od potwierdzenia zawarcia umowy w Dzień Roboczy.
 6. Realizacja usługi Badanie
   • Użytkownik dokonuje zakupu poprzez Serwis Nutricus.pl Użytkownik opłaca Badanie jedną z dostępnych form płatności.
   • Po zaksięgowaniu wpłaty Nutricus wysyła na adres e-mail Użytkownika, podany podczas zakupu, instrukcję pobierania próbki oraz adres do wysłania materiału do badania.
   • Użytkownik wypełnia dane do badania w Serwisie Nutricus.pl i pobiera formularz do badania.
   • Użytkownik wysyła materiał oraz formularz do badania na adres przesłany do Użytkownika pocztą elektroniczną.
   • Nutricus realizuje usługę Badanie, pod warunkiem zaksięgowania środków na rachunku bankowym, w ciągu 30 dni od momentu otrzymania kompletu wymaganych elementów wymienionych poniżej:
    1. poprawnie pobranej próbki zgodnie z instrukcją
    2. prawidłowo wydrukowanego formularza do badania
   • W przypadku nieprawidłowego pobrania próbki, braku płatności lub niewypełnienia danych przez Użytkownika Nutricus wstrzymuje realizację usługi Badanie do momentu wyjaśnienia  i naprawienia nieprawidłowości bez ponoszenia odpowiedzialności za ew. opóźnienia w dostarczeniu wyniku badania.
   • Wyniki badania są wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas dokonywania zakupu.
 7. Nutricus.pl może wprowadzić dodatkowe usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Serwisie Nutricus.pl.

6 ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W celu zawarcia umowy świadczenia usług Nutricus.pl Użytkownik wypełnia zamieszczony w Serwisie Nutricus.pl formularz zamówienia.
 2. Z zastrzeżeniem ustępu 3. poniżej, momentem zawarcia Umowy oraz warunkiem przystąpienia Nutricus do realizacji zamówienia jest zapłata należności przez Użytkownika. Za moment zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Nutricus.
 3. Jeżeli Użytkownik zdecydował się na płatność gotówką, chwilą zawarcia umowy opłacenie wcześniej złożonego zamówienia udokumentowane paragonem fiskalnym.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu Nutricus.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.
 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Nutricus prześle potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w trakcie składania zamówienia.
 6. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje:
  • w przypadku złożenia zamówienia w Dzień Roboczy do godziny 13.00 – tego samego dnia;
  • w przypadku złożenia zamówienia w Dzień Roboczy po godzinie 13.00 lub w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy – najbliższego Dnia Roboczego.

 

7 PŁATNOŚCI

 1. Nutricus stosuje system płatności bezgotówkowych oraz gotówkowych.
 2. Dokonanie płatności następuje poprzez użycie karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającą Nutricus do obciążenia rachunku bankowego Użytkownika pełną należną kwotą z tytułu Umowy lub obciążenie rachunku bankowego na kwotę Abonamentu i zgoda na obciążanie rachunku na poczet kolejnych okresów Abonamentu.
 3. W przypadku korzystania z Abonamentu Nutricus dokonuje comiesięcznego (poczynając od dnia zawarcia Umowy) obciążenia rachunku bankowego Użytkownika przy użyciu danych dotyczących karty kredytowej/debetowej lub zgody na obciążenie rachunku wskazanych w na koncie Użytkownika. Opłata będzie pobierana przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić odpowiednie środki na koncie bankowym w terminie realizacji Umowy.
 5. Użytkownik jest zobowiązany poinformować Nutricus oraz ustalić inny sposób realizacji płatności w przypadku gdy:
  • Użytkownik odwołał uprzednio skutecznie udzieloną w swoim banku zgodę na obciążanie rachunku,
  • Środki na rachunku bankowym Użytkownika nie wystarczają na pokrycie pełnej kwoty transakcji polecenia zapłaty,
  • Rachunek Użytkownika został zamknięty.
 6. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych – Abonamentu – ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora za pomocą, którego klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.
 7. Aktywacja danego Programu Dietetycznego lub realizacji Badania następować będzie każdorazowo z chwilą potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranego Programu Dietetycznego lub Badania
 8. Ważność Abonamentu oraz Programu Dietetycznego liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu lub Programu Dietetycznego włącznie.
 9. Okres ważności Abonamentu lub Programu Dietetycznego jest niepodzielny i nieprzerwany.
 10. W przypadku, gdy przed upływem okresu ważności danego Abonamentu lub Programu Dietetycznego Użytkownik opłaci kolejny Abonament lub Program Dietetyczny za tę samą odpłatną usługę Nutricus.pl, okres ważności tak opłaconego Abonamentu lub Programu Dietetycznego ulega wydłużeniu o czas na jaki opłacił kolejny Abonament lub Program Dietetyczny.
 11. Kwota Badań, Abonamentu oraz Programu Dietetycznego jest kwotą brutto i jest udostępniona w Serwisie Nutricus.pl w zakładce Cennik.
 12. Nutricus umożliwia skorzystanie z różnych sposobów płatności za usługi Nutricus.pl. Lista aktualnie akceptowanych form płatności dostępna jest w Serwisie Nutricus.pl. W przypadku korzystania z pośrednictwa PayU oraz innych operatorów płatności online może być konieczne zaakceptowanie regulaminu świadczenia takich usług przez dany podmiot.
 13. Nutricus nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za korzystanie z poszczególnych form płatności za Badanie, Abonament lub Program Dietetyczny.
 14. W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną usługę Użytkownik powinien poinformować Nutricus o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT na adres: biuro@nutricus.pl

 

8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę dotyczącą usługi Abonament w każdym czasie.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy usługi Abonament może zostać złożone do Nutricus w formie pisemnej na adres: al. Jana Pawła II 61/311, 01-031 Warszawa lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nutricus.pl
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy usługi Abonament uważa się za doręczone do Nutricus z chwilą jego odebrania przez Nutricus.
 4. W przypadku korzystania z Abonamentu obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono wypowiedzenie, a umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
 5. Użytkownik Serwisu Nutricus.pl  może zrezygnować z wykonania usługi Program Dietetyczny oraz usługi Badanie w terminie 14 dni od dnia zakupu (zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.) jeżeli poinformuje e-mailowo o rezygnacji oraz:
 • w przypadku usługi Badanie nie dostarczy próbki do Nutricus
 • w przypadku usługi Program Dietetyczny nie odbędzie pierwszej konsultacji z dietetykiem
 1. Rezygnacja z prawa do odstąpienia od Umowy następuje w przypadku:
 • W przypadku usługi Badanie – dostarczenia próbki do Nutricus
 • W przypadku usługi Program Dietetyczny – odbycia pierwszej konsultacji z dietetykiem

9 REKLAMACJA

 1. Reklamacje do usług świadczonych przez Nutricus oraz co do funkcjonowania Serwisu Nutricus.pl mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@nutricus.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  • oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania do konta Użytkownika),
  • wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania),
  • wskazania oczekiwanego sposobu rozwiązania  zgłoszonej sprawy (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot kosztów).
 3. Nutricus rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Nutricus zwróci się do Użytkownika, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 4. Nutricus udziela odpowiedzi, co do sposobu rozwiązania reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.

10 DANE UŻYTKOWNIKA

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika wyczerpujące obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, zawarte są Polityce Prywatności i Cookies, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

11 ZMIANY REGULAMINU

 1. Nutricus może zmienić Regulamin w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronach Serwisu Nutricus.pl, z tym, że umowy dotyczące Usług złożone przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.
 2. Zawarcie nowej umowy dotyczącej Usług przez Użytkownika w razie zmiany Regulaminu możliwe jest po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu. Nowa treść Regulaminu dostępna jest na stronach Serwisu Nutricus.pl oraz zostanie przedstawiona do akceptacji Użytkownika przed złożeniem pierwszego zamówienia po zmianie Regulaminu.